Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Canada og Bermuda Territorium.

Bønnefokus 1. – 7. april 2023
CANADA OG BERMUDA TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Floyd og Tracey Tidd

Bønneemner:

  • Bed om fornyelse og vækkelse – at Helligånden må puste fornyet liv i enkeltpersoner og tjenester over hele vort territorium, fylde os med Kristi hellige, medfølende kærlighed samt drage os og andre til sig og rejse ’en umådelig stor hær’. (Ezekiel 37,10).
  • Bed for den kommende territoriale inspirations-konference og kongres, den 26. juni – 2. juli med besøg af general Brian og kommandør Rosalie Peddle – at det må blive en anledning til fornyelse og inspiration for vort territorium – hvor der bevidst fokuseres på korpsmission og en styrket åndelig sundhed.
  • Bed for territoriets divisions-omstrukturering – at planerne må ledes af Helligånden og forløbe på en måde, der sikrer optimering af missionens effekt, og at de, der påvirkes af ændringerne, må fornemme Guds nærvær, opdelingen bevæger sig ind i et nyt udviklingskapitel.
  • Bed for den strategiske nytænkning, omplacering og tilgang til officersuddannelsen – at Gud fortsat må kalde mennesker til fuldtidstjeneste, og at ændringer i læseplaner, felttræning og tilgang til den samlede kadetuddannelse må styrke vedholdenheden, kapaciteten og den åndelige udvikling hos dem, der gennemfører uddannelsesforløbet.
  • Bed for en styrkelse af den åndelig sundhed – at en fornyet vægt på at styrke en discipelskabende kultur må hjælpe os til at udvikle robuste og sande disciple. Bed også om, at vore tjenesteenheder må være steder, præget af hellighed og åndelig livskraft, som hjælper vore trosfællesskaber til at blomstre og have en forvandlende indvirkning på de lokalområder, hvor Frelsens Hær er til stede.
  • Bed om, at mennesker må formes, og at Helligånden og Jesu kærlighed må lede os til at blive en mere innovativ bevægelse, der er indbydende for alle. At vores systemer ruster den enkelte i bestræbelserne på bedst muligt at støtte op om og virke i mission.
  • Bed om, at der må skabes stærke partnerskaber – at vi må søge viden, dømmekraft og forståelse af åndelige og sociale spørgsmål, og at vi må udvikle løsninger og partnerskaber med mennesker, der er orienterede mod Guds rige samt grupper og organisationer for bedst muligt at støtte og tjene missionsmål.
  • Bed om en optimeret missionseffekt – at personlige og erhvervsmæssige livsformer og trossamfund må have en forvandlende indflydelse på de steder, hvor Frelsens Hær er til stede, og at tjenesteindsatsen må gennemføres, hvor der er størst behov for os, og hvor vi kan være mest effektive for Guds riges skyld. Bed om, at det arbejde, der gøres for at evaluere og forbedre vore systemer, yderligere må styrke vor evne til at udføre en effektiv, holistisk tjeneste og mission.
Scroll to Top