Organisationsændringer pr. 1. juli 2021

Bekendtgørelse om organisationsændringer i forbindelse med forflytning 2021.

Vort arbejde er hele tiden i udvikling. Og vi må derfor være parate til at tilpasse vor organisation, så den bedst tjener vores mål, sikrer gode arbejdsforhold for vore officerer og ansatte og rationelt udnytter økonomi og ressourcer bedst muligt. Derfor sker der pr. 1. juli nogle forandringer, som herunder beskrives.

Nye og ændrede stillinger

Der vil blive oprettet fire nye stillinger, som er en omprioritering indenfor nuværende personalebudget. Det drejer sig om to distriktsledere for henholdsvis øst og vest, samt to stillinger i FHB&U regi på hver 50%. Som en følge af dette vil programchefstillingen blive ændret væsentligt indholdsmæssigt. Samtidig forsvinder stillingen som assisterende programchef. En anden konsekvens af dette er at stillingerne som regionale pastorale officerer (RPO) nedlægges.

Der indføres to distrikter

De to distrikter fordeler sig geografisk, så Jylland og Fyn tilhører distrikt vest, mens Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm udgør distrikt øst. Alle korps indenfor området refererer til distriktslederen. Dette inkluderer også projekter, genbrugsbutikker og andre enheder, som er knyttet til lokale korps.

Distriktsledere

Hvert distrikt ledes af en distriktsleder, der refererer til chefsekretæren. Distriktslederen har personaleansvar for alle korpsledere og evt. andre ansatte i distriktet – bl.a. distriktsofficer/-medarbejder i FHB&U. Det er distriktslederens opgave at inspirere, motivere og bidrage til at alle korps udvikler sig bedst muligt i overensstemmelse med Frelsens Hærs mål og missionsplan. Desuden tilse at arbejdet er bæredygtigt både økonomisk, menneskeligt og miljømæssigt. Distriktslederen vil også opmuntre og koordinere til et godt samarbejde, hvor man udnytter hinandens ressourcer og kompetencer. Endelig har distriktslederen også ansvar for pastoral omsorg, den åndelige vækst og udvikling samt sikre relevant undervisning.

Børn og unge

I hvert distrikt vil der være en distriktsofficer eller distriktsmedarbejder i FHB&U. Denne refererer til distriktslederen og vil være en ressource til at styrke børne- og ungdomsarbejdet indenfor distriktet. Distriktsofficeren /-medarbejderen i FHB&U vil også være bindeled og samarbejdspart overfor FHB&U på programafdelingen.

Programafdelingen

Programafdelingen ledes fortsat af programchefen. Programafdelingen vil være en ressource- og kompetenceafdeling for både korps, projekter og socialt arbejde. Her ligger også ansvaret for arbejdet i Grønland, sociale institutioner samt andre enheder.

Programafdelingen kan have ressourcepersoner ansat på afdelingen, men vil i lige så høj grad bidrage til at koordinere kompetencer i hele territoriet ved at have oversigt, koordinere og fordele ansvar. Det vil f.eks. være indenfor følgende områder: Arbejdet med børn, unge og familier, evangelisering for forskellige målgrupper, frivillighed (rekruttere, udvikle, fastholde), seniorarbejdet, sang og musik, gudstjenester, formidling og pædagogik, socialt arbejde, trafficking, social retfærdighed, afhængighed, ensomhed, hjemløshed, miljø og bæredygtighed, politisk lobbyisme og relevant lovgivning.

Programafdelingen vil også arbejde med strategi og udvikling samt søge inspiration og samarbejde med relevante Frelsens Hærs programmer i nabolande og internationalt samt med andre relevante organisationer.  Og endelig vil programafdelingen sikre at vi alle prioriterer en integreret tankegang, så vi får mest mulig synergieffekt og et godt samarbejde (integreret mission).

Programchefen

Programchefen refererer fortsat til chefsekretæren og har personaleansvar for officerer og ansatte på programafdelingen, Grønland, de selvejende institutioner og andre sociale enheder. Programchefen leder arbejdet på afdelingen og følger op på de selvejende institutioner gennem at varetage hærens interesser og ansvar i bestyrelsesarbejdet.

Ny bestyrelsesmodel

Frelsens Hærs nye internationale ledelsesmodel (Governance) vil i 2021 implementeres i vores territorium. Dette vil også få væsentlige konsekvenser for ansvarsfordelinger, organisering og et spændende strategisk arbejde fremover. De ændringer der nu gøres, hænger sammen med både disse principper og med vores missionsplan. Vi kommer snart med mere information om de nye bestyrelser og råd.

23. februar 2021

På vegne af territoriallederen,

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top