Hilsen og information fra Frelsens Hær landsleder og bestyrelse

Kære alle venner i Frelsens Hær,

Frelsens Hærs bestyrelse havde sit årsmøde den 22. maj. Et hovedpunkt på årsmødet er altid årsregnskabet, denne gang for år 2023. Frelsens Hærs eksterne revisor, Pia Lillebæk fra revisionsfirmaet Mazars, deltog under dette punkt og gennemgik årets tal. Hun kunne bekræfte, at regnskabet var i skønneste orden, hvorefter bestyrelsen godkendte det.

På indtægtssiden var 2023 et godt år. Det gælder både for arveindtægter og donationer til Frelsens Hær. Alligevel endte året med et relativt lille underskud på totalt 1,9 millioner kroner. Dette skyldes flere faktorer. Blandt andet et fortsat stort efterslæb samt behov for vedligehold af Frelsens Hærs ejendomme, et forbrug af øremærkede donationer, som Frelsens Hær modtog sent i 2022, samt urealiserede kursreguleringer på ejendomslån. Herudover er der blevet implementeret et nyt økonomisystem og afskrevet et gammelt varelager i Handelsafdelingen i forbindelse med indførelsen af en ny uniformskollektion.

Blandt positive tendenser kan imidlertid nævnes, at indtægter fra salg af ejendom heller ikke i 2023 er blevet brugt til at dække løbende drift, ligesom det er værd at bemærke, at Genbrug for andet år i træk gav et lille overskud.

Både i 2022 og 2023 har arveindtægterne oversteget det hidtidige niveau. Bestyrelsen er derfor bevidst om, at vi uden denne stigning i testamentariske gaver – med den nuværende aktivitet – ville have et større underskud. Vi har dog tro på, at flere tiltag kan iværksættes for at sikre en bæredygtig økonomi. En arbejdsgruppe, nedsat af bestyrelsen arbejder således med at ”vende hver sten” og foreslå tiltag og ændringer, som kan sikre en langsigtet og bæredygtig økonomi.

De seneste års indsats har ført til gode resultater, som har givet os mere robuste reserver, men fortsat genstår en vigtig proces for at bringe os på et niveau, hvor vi kan satse og investere mere i vor mission. Vi har tro på, at vi skal lykkes med dette, ikke mindst på baggrund af Frelsens Hærs mange gode medarbejdere og det gode værdigrundlag, arbejdet bygger på.

Årsregnskabet vil blive præsenteret i årsberetningen, som udkommer til sommer.

Bestyrelsen mødes igen den 22. juni, hvor en række andre sager end primært økonomi vil være på dagsordenen. Herefter vil følge endnu en opdatering sammen med en sommerhilsen.

Med sommertiden i sigte vil jeg i øvrigt minde om, at Frelsens Hær hen over sommeren arrangerer lejre og træf for mennesker i alle aldre. Særligt vil jeg pege på den nytænkte ”Korpslandslejr”, som afholdes på Vojens Idrætsefterskole i dagene 2.-7. juli for unge og 4.-7. juli for familier. Her er der åbent for tilmeldinger, og der er fortsat ledige pladser.

Klik her for at læse mere om korpslandslejren.

Efter sommerferien venter ligeledes gode anledninger til at mødes. Her vil jeg gerne slå et slag for ”Minifestivalen” i Aarhus lørdag den 28. september. I lighed med sidste års festival-weekend er der tale om en national begivenhed, og jeg håber, vi kan mødes flest muligt fra hele Danmark denne dag. Arbejdsgruppen, som har ansvaret for planlægningen, lægger op til et spændende program for hele familien.

Klik her for at læse mere om minifestivalen – og sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Så vil jeg gerne ønske jer alle Guds velsignelse og en god forsommer!

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top