Grænseløse Gud: Suppe, sæbe, frelse

Den internationale lederkonference, der i sidste uge samlede Frelsens Hærs territorialledere i Vancouver, Canada, blev rundet af med organisatoriske, teologiske og etiske emner på dagsorden.

Konferencens sidste dag, den 30 september faldt sammen med den canadiske mindedag for ’Truth and Reconciliation’, der også kaldes ’Orange Shirt Day’. En mindedag, der markerer den hårde skæbne, mange ’oprindelige folks’ børn er blevet udsat for på landets kostskoler. Derfor var de canadiske delegater iklædt orange t-shirts, ligesom mindedagens fokus på sandhed og forsoning indgik i både morgenandagt og bøn.

Resten af dagen var tæt besat med præsentationer og diskussioner.

Finans og forvaltning

Kommandør Lee Graves, international sekretær for forvaltning på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter (IHK), mindede i sin præsentation de delegerede om hensigten med forvaltningsfunktionen og betonede behovet for at oplære nøglepersoner til denne funktion i fremtiden. ”Fra et forretningsmæssigt perspektiv har vi behov for jeres hjælp med at identificere mennesker med anlæg for at udfylde finansfunktioner,” sagde han.

Med henblik på fremtiden gjorde han opmærksom på, at IHK i 2023 vil vi være vært for en international finanskonference på Sunbury Court. ”Formålet med konferencen er at bistå IHK’s ledelse i udviklingen af en finansiel strategi i samklang med Guds rige, samt at skabe et forum for udforskning af ’bedste praksis’. Vi vil have repræsentation fra alle Frelsens Hærs zoner, og de delegerede vil på vegne af deres territorier bistå os, oplyste han.”

Kommandør Graves mindede også de delegerede om en række vigtige resultater og fremhævede her IFAS-regnskabsstandard og e-læringsplatform, implementering af NetSuite og en vellykket implementering af Office 365. Han berørte også behovet for en tilskudsordning for pensionerede officerer, som han beskrev som ’afhjælpning af fattigdom eller økonomiske vanskeligheder for pensionerede officerer’.

Kommandøren takkede endvidere alle, som havde været i stand til at bidrage til Frelsens Hærs selvforsagelses-fond, en mulighed, alle zoner, territorier, commands og regioner har. Ligeledes fremhævede han 25 år med trade-for-hope-konceptet, Others, som han beskrev som ‘en smuk socialøkonomisk virksomhed’.

Seksualitet

Oberst Julie Forrest rapporterede om symposiet i Singapores behandling af ’menneskelig seksualitet’. Alle territorier, commands og regioner var repræsenteret i symposiet.

”Vi var i stand til at samles, bede og vokse sammen som en virkelig international familie. Vi havde soldater, kadetter, officerer af enhver rang i aldersgruppen 18 til + 65 år. Det var en banebrydende begivenhed, idet vi investerede tid til at drøfte ’menneskelig seksualitet’. Vi kom sammen som en kristen familie for at have respektfulde samtaler, og i slutningen af ugen bad vi om feedback. Her oplyste 97 procent af de delegerede, at havde følt sig trygge ved åbent at dele deres synspunkter med andre, og 99 procent oplyste, at de oplevede, at deres synspunkter blev respekteret og værdsat af deres samtalegrupper,” sagde hun.

Oberst Forrest fremhævede en række konkrete sessioner og afsluttede med at sige, at der vil være alvorlige konsekvenser ved ikke at tage fat på spørgsmålene om menneskelig seksualitet. “Spørgsmålene vil blive behandlet i generalens rådgivende råd, og jeg håber, at vi kan have respektfulde samtaler om at tilskynde til en bredere brug af oplægget ’Let’s Talk About…’,” sluttede hun.

Governance – ledelse

Oberst Suzanne Fincham foretog en gennemgang af Frelsens Hærs ledelsespraksis (governance) og angav ’integreret mission’ som et kendetegn på Frelsens Hær, ligesom salvationister er kaldede til at tjene ‘det hele menneske’. En praksis, der kan opsummeres i slagordet ’suppe, sæbe og frelse’. Lederskab handler ikke alene om mekanismen i, hvordan vi leder vor bevægelse, men om, at det gøres gennem Kristi legeme. God ledelse er af afgørende betydning, og ansvarlighed er integreret i Frelsens Hærs systemer og praksis,” sagde hun.

Oberst Fincham understregede betydningen af det personlige besøg og tilrådede et styrket mandat for IHK’s ’governance team’. Ligeledes betonede hun betydningen af ’en-til-en’ formen samt skræddersyede træningssessioner. Hun beskrev ligeledes det arbejde, der gøres for at udrulle et online kursus i seks moduler og mindede om ressourcer og procedurer for ledelsesprincipper.

Teologi

Oberstløjtnant Karen Shakespeare mindede de delegerede om det primære formål med de 17 medlemmer af det internationale teologiske råd (ITC), nemlig ’at være til tjeneste for generalen og Frelsens Hær som trofaste vogtere af Hærens doktrinære positioner.’

Hun henledte opmærksomheden på udfordringerne med at finde rådsmedlemmer og sagde blandt andet: “Den rettidige identifikation af teologer i Frelsens Hær er afgørende, omend ikke altid let. Profilen på dem, vi har behov for, omfatter (blandt andre kvaliteter), at de er soldater eller officerer og har en dokumenteret solid teologisk forståelse. De skal kunne bidrage fra et territorialt eller zonalt perspektiv og beherske engelsk flydende,” forklarede hun.

ITC’s arbejde er varieret og har i de senere år omfattet publikationer om teologien for ordination og udnævnelse, uddannelsesteologi og ægteskabsteologi. Andre vigtige anliggender er samarbejde med fora for internationale økumeniske relationer, åndeligt liv og udvikling samt deltagelse i Kirkernes Verdensråds arrangementer. ITC-medlemmer udarbejder også publikationer som Kaldet til soldat samt artikler til publikationer som The Officer. Endelig har oberst (Dr) Wendy Swan beskrevet en teologi om Frelsens Hærs ledelse.

Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC)

Oberst Ian Swan indledte et oplæg om den Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) med at sige: “Vi er alle enige om, at verden ikke er, som den burde være,” og fortsatte:

”Salvationisters interaktion må være dybt forankret i Skriften samt Herren Jesu liv og tjeneste. Det var Evangeline Booths ønske, at Frelsens Hær ikke blot skulle sidde med ved bordet, men også have en indflydelsesstemme. ISJC har nu fungeret i 15 år. Vores rolle er at være fortaler for verdens fattige og undertrykte, være et anerkendt forskningscenter, arbejde med en strategisk tilgang til fortalervirksomhed og forskning, samarbejde for at fremme den bibelske retfærdigheds sag, arbejde med Frelsens Hærs politikker, arbejde med barmhjertighed og inspirere andre til at gøre det samme, gennemgå vores formål for at opretholde bibelsk forvaltning og forkyndelse af evangeliet. Vi er i FN for at repræsentere jer.”

Oberst Wendy Swan fulgte op med et spørgsmål om, hvordan vi efter Covid-19 kan genopbygge til det bedre (‘build back better’) og ikke blot vender tilbage til den tidligere måde at gøre ting på? – og svarede selv: ”Vi er nødt til at bevæge os fremad med mere samarbejde og bedre kommunikation. Vi er nødt til at forny interne og eksterne partnerskaber og fortsætte vort engagement i FN. Vi er bedre sammen”.

Oberst Ian Swan afsluttede oplægget med at oplyse, at generalen har opfordret til en gennemgang af arbejdet i ISJC. ”Vi sidder med ved bordet og har nu en stemme med ISJC som Hærens kanal. Det er et privilegium at indgå i dette team, og vi beder om jeres forbøn for dømmekraft og visdom,” sagde han.

Alle dagens oplæg blev fulgt op med gruppesamtaler og feedback fra de delegerede.

Rapporten her kan i lighed med de øvrige bulletiner fra den internationale lederkonference i Vancouver, Canada, læses på engelsk på adressen sar.my/2022ICL

Scroll to Top